Tag Archives: خرید عسل

چند نکته برای خریدن عسل مرغوب

چند نکته برای خریدن عسل مرغوب

چند نکته برای خریدن عسل مرغوب بر اساس اخبار مربوط به صنایع غذایی ، حدود هفتاد و شش درصد از عسل های فروخته شده در سوپرمارکت های بزرگ غیرقابل ردیابی هستند . زیرا در واقع هیچ گرده ای در آنها وجود ندارد . برای مایع نگه داشتن عسل تجاری ، گرده موجود از آن گرفته […]